Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2022г. от 01.09.2022г. до 20.11.2022г.

Уважаеми родители,
Правителството прие Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 г. за периода 2015-2020 г.,

Програмата представлява продължение на действащата към момента Национална програма, приета през 2009 г., и стратегическата и цел е подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст в България.
Поставените оперативни цели включват повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания, продължаване на здравното обучение за опазване на оралното здраве, намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5-9 години, епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9 и 10 години, на които са поставени силанти, както и ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.
Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.
Продължаването на програмата за нов шестгодишен период ще позволи създаването на устойчивост на резултатите, постигнати до момента при изпълнението на дейностите в настоящата национална програма.

Имаме удоволствието да Ви съобщим ,че ние сме изпълнители по договора за поставяне на силанти на първите постоянни молари на деца от 5-8 г.и програмата стартира от от 1 септември 2022г. до 20.11.2022г. Манипулацията е безплатна.
Силантите представляват специален материал, който образува тънък слой върху дълбоките вдлъбнатини на дъвкателните повърхности на зъбите. Те предпазват децата от развиването на кариес като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до този проблем.
. В условията на Covid 19 сме взели всички мерки,които са предписани от здравните власти и Българския зъболекарски съюз.
Преди записване на час за лечение провеждаме анкета ,за контактите на пациента с болни хора,за здравното състояние на пациента,за приеманите от него лекарства.
Работи се със защитно облекло включващо, маска , ръкавици , очила, шлем, работно облекло и предпазна престилка.
Инструментите са индивидуални ,пакетирани в специални пликове и автоклавирирани всеки ден .
На пациентите се дават калцуни, ръцете се обтриват с дезинфектант за ръце и устата се изплаква с подходящ дезинфектант.
Помещенията два пъти дневно се измиват с подходящ дезинфекционен разтвор за под .
Работи се с график с цел да не се застъпват пациентите в чакалнята.
Д-р Генова и Д-Арабаджиева.
Дентален кабинет: гр. София , ул.Хайдушка гора №20/ вход от ул.Царево село/.
www.deltadentalbg.com